กลับ
ภาษาไทย คำว่า
ใส่บาตร

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คำถัดไป: