กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Crude

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: